صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق اسفند 99 1400/01/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/27
صورت مالي صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق بهمن99 1399/12/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق دی99 1399/11/08
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس 6 ماهه منتهی به1399/08/30(حسابرسی شده) 1399/10/16
صورت مالي صندوق آتیه درخشان مس 6 ماهه منتهی به1399/08/30(حسابرسی شده) 1399/10/16
گزارش افشای پرتفوی صندوق آذر99 1399/10/10
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس 6 ماهه منتهی به1399/08/30(حسابرسی نشده) 1399/09/26
صورت مالي صندوق آتیه درخشان مس 6 ماهه منتهی به1399/08/30(حسابرسی نشده) 1399/09/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق آبان 99 1399/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق مهر 99 1399/08/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق شهریور 99 1399/07/09
صورت مالي صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/05/31(حسابرسی نشده) 1399/07/01
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/05/31(حسابرسی نشده) 1399/07/01
گزارش افشای پرتفوی صندوق مرداد ماه 99 1399/06/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 990431 1399/05/08
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/02/31(حسابرسی شده) 1399/04/24
صورت هالی مالی صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/02/31(حسابرسی شده) 1399/04/24
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/03/31 1399/04/12
صورت هالی مالی صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/02/31(حسابرسی نشده) 1399/04/04
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به1399/02/31(حسابرسی نشده) 1399/04/04
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/02/31 1399/03/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 99 1399/02/09
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1398/12/29 1399/01/10
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به1398/11/30 1398/12/25
صورت هالی مالی میانی نه ماهه صندوق آتیه درخشان منتهی به1398/11/30 1398/12/25
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981130 1398/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981030 1398/11/08
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به 1398/08/30 1398/10/17
صورت هالی مالی دوره میانی شش ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1398/08/30(حسابرسی شده) 1398/10/17
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980930 1398/10/10
صورت هالی مالی دوره میانی شش ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1398/08/30(حسابرسی نشده) 1398/09/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/08
گزارش عملکردصندوق آتیه درخشان مس منتهی به1398/05/31 1398/07/01
صورت هالی مالی میانی سه ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به1398/05/31 1398/07/01
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 حسابرسی شده 1398/04/22
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به31 اردیبهشت ماه 98 حسابرسی شده 1398/04/22
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
صورت های مالی منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به 1398/02/31 1398/03/09
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به 1398/01/31 1398/02/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/27
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/27
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97 حسابرسی شده 1397/12/22
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971130 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 970930 1397/10/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97 1397/09/28
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97 1397/09/28
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق آتیه درخشان مس منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه 97 1397/06/31
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه 97 1397/06/31
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 حسابرسی شده 1397/04/17
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 حسابرسی شده 1397/04/17
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/04/02
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/04/02
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/03/30
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/03/30
گزارش افشاي پرتفوي صندوق اردیبهشت ماه 1397/03/08
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/08
صورتهای مالی دوره مالی میانی9 ماهه 1396/12/28
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه 1396/12/28
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1396/11/15
صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه میانی منتهی به 30 آبان ماه 96 (حسابرسی شده) 1396/10/30
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/10/10
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/10/10
گزارش افشای پرتفوی آذر ماه صندوق آرمان آتیه درخشان مس 1396/10/10
صورت مالی و گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/07/16
صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 96 (حسابرسی شده) 1396/04/20
صورتمالی برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/30
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/30
صورت مالی و گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/12/28
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 30 آبان 95 (حسابرسی شده) 1395/10/20
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی 6ماهه منتهی به 30آبان 1395(حسابرسی نش) 1395/10/05
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 مردادماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/07/06
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/04/20
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395(حسابرسی نشد) 1395/03/31