مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1400/03/22
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1400/01/18
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1399/12/12
آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/03
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/03
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/10/20 1399/12/03
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/05/06 1399/07/16
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/05/06 1399/07/16
آگهی مجمع 1399/05/04 1399/06/01
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/05/04 1399/05/20
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/05/04 سالیانه 1399/05/20
لیست حاضرین درمجمع مورخ1399/05/04 1399/05/04
لیست حاضرین درمجمع مورخ1399/05/04 1399/05/04
گزارش افشای پرتفوی صندوق خرداد ماه 99 1399/04/11
آگهی مجمع 1399/02/20 1399/03/21
آگهی صاحبان امضا صندوق 1399/03/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/20 1399/03/11
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/02/20اساسنامه 1399/03/11
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/02/20 1399/03/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/02/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/02/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/02/20
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1399/01/18
تغییر صاحبان امضای مجاز 1398/12/25
آگهی مجمع 1398/10/29 1398/12/06
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/29 1398/11/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/29 امید نامه 1398/11/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/29 اساسنامه 1398/11/23
آگهی مجمع 1398/09/06 1398/10/08
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/09/06 1398/09/23
لیست حاضرین در مجمع1398/09/06 صندوق 1398/09/12
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1398/07/24
تایید تغییر مدیر سرمایه گذاری 1398/07/17
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/27 1398/07/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/27 1398/07/17
تاییدیه سازمان بابت تغییر متولی و حسابرس 1398/07/08
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/07/07
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/29
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/23
آگهی مجمع 1397/11/28 1397/12/20
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/28 1397/12/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/11/28 1397/12/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/11/28 1397/12/13
آگهی افزایش هزینه نرم افزار 1397/07/22
آگهی ثبتی سالیانه صندوق 1397/07/17
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/17 1397/07/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/17 1397/07/16
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/06/27
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
آگهی تغیرات به استناد مجمع 1397/01/08
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
روزنامه آگهی تغییرات صندوق آرمان آتیه درخشان مس 1396/09/19
آگهی تغییرات مجمع عمومی عادی 1396/05/16 1396/06/21
صورتجلسه مجمع منتهی به 1396/05/16و تاییدیه سازمان 1396/06/01
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1395/06/17 1395/10/20
امکان سرمایه گذاری در سپرده کالایی 1395/08/02
تاییدیه سازمان بورس در خصوص سپرده کالایی 1395/08/02
مجمع سالانه صندوق منتهی به 95/02/31 1395/05/23
تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع سالانه صندوق منتهی به 95/02/31 1395/05/23