دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس 990,000 %99.00
2 شرکت تامین سرمایه تمدن 10,000 %1.00