ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان 14 غربی - پلاک 6 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان 14 غربی - پلاک 6 88171794 محمد شهسوارزاده