جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 386,672 90.47 2,967,812 95.73 2,984,119 94.6 2,935,358 95.82
اوراق مشارکت 11,124 2.6 1,009 0.03 989 0.03 1,008 0.03
سپرده بانکی 19,784 4.63 70,123 2.26 94,923 3.01 80,374 2.62
وجه نقد 51 0.01 15 0 26 0 0 0
واحد صندوق 109 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 13 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,663 2.26 61,090 1.97 74,440 2.36 46,742 1.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 160,803 37.62 960,327 30.98 958,052 30.37 923,393 30.14