بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 135,909 85.19 314,651 88.24 355,800 94.19 364,913 93.07
اوراق مشارکت 14,241 8.93 2,576 0.72 2,110 0.56 1,676 0.43
سپرده بانکی 6,686 4.19 25,914 7.27 7,098 1.88 8,579 2.19
وجه نقد 6 0 25 0.01 32 0.01 30 0.01
سایر دارایی ها 2,483 1.56 13,424 3.76 12,711 3.36 16,878 4.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 73,267 45.92 145,576 40.82 162,462 43.01 169,165 43.15