بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,456 84.83 289,415 92.93 300,820 89.45 253,062 75.96
اوراق مشارکت 14,904 10.08 4,673 1.5 2,820 0.84 2,840 0.85
سپرده بانکی 5,385 3.64 9,154 2.94 18,011 5.36 52,050 15.62
وجه نقد 4 0 18 0.01 22 0.01 0 0
سایر دارایی ها 1,890 1.28 8,160 2.62 14,635 4.35 25,210 7.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,052 46.69 130,006 41.75 140,181 41.68 131,539 39.48